2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  โสต ศอ นาสิกวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 13 10000% 0 000% 13
  ชีวเคมี 0 000% 0 000% 4 2105% 15 7895% 0 000% 19
  สรีรวิทยา 0 000% 0 000% 2 1053% 17 8947% 0 000% 19
  จักษุวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 10 10000% 0 000% 10
  ปรสิตวิทยา 0 000% 0 000% 1 714% 13 9286% 0 000% 14
  พยาธิวิทยา 0 000% 4 1739% 4 1739% 15 6522% 0 000% 23
  รังสีวิทยา 0 000% 0 000% 4 1481% 23 8519% 0 000% 27
  ศัลยศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 714% 26 9286% 0 000% 28
  เภสัชวิทยา 0 000% 1 476% 1 476% 19 9048% 0 000% 21
  จุลชีววิทยา 0 000% 1 417% 6 2500% 17 7083% 0 000% 24
  ฝ่ายวิชาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  อายุรศาสตร์ 0 000% 1 244% 0 000% 40 9756% 0 000% 41
  จิตเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 1111% 8 8889% 0 000% 9
  วิสัญญีวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 11 10000% 0 000% 11
  นิติเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 0 000% 6
  ออร์โธปิดิกส์ 0 000% 0 000% 0 000% 17 9444% 1 556% 18
  กายวิภาคศาสตร์ 0 000% 0 000% 14 4516% 17 5484% 0 000% 31
  กุมารเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 25 10000% 0 000% 25
  เวชศาสตร์ชุมชน 0 000% 0 000% 3 2000% 12 8000% 0 000% 15
  เวชศาสตร์พื้นฟู 0 000% 0 000% 1 1250% 7 8750% 0 000% 8
  แพทยศาสตร์ศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ประสาทวิทยาศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิทยาศาสตร์คลีนิก 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ปรีคลินิคและคลินิค 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  การถ่ายภาพทางการแพทย์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 23 10000% 0 000% 23
  กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 1 588% 0 000% 16 9412% 0 000% 17
รวมทั้งหมด  
0 8 44 352 1 405
คิดเป็นร้อยละ  
000% 198% 1086% 8691% 025%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564