2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
  โสต ศอ นาสิกวิทยา 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 14 93.33% 0 0.00% 15
  ชีวเคมี 0 0.00% 0 0.00% 4 21.05% 15 78.95% 0 0.00% 19
  สรีรวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 2 10.53% 17 89.47% 0 0.00% 19
  จักษุวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 10
  ปรสิตวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 13 92.86% 0 0.00% 14
  พยาธิวิทยา 0 0.00% 4 18.18% 4 18.18% 14 63.64% 0 0.00% 22
  รังสีวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 4 14.81% 23 85.19% 0 0.00% 27
  ศัลยศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 2 7.14% 26 92.86% 0 0.00% 28
  เภสัชวิทยา 0 0.00% 1 4.76% 1 4.76% 19 90.48% 0 0.00% 21
  จุลชีววิทยา 0 0.00% 1 4.17% 6 25.00% 17 70.83% 0 0.00% 24
  ฝ่ายวิชาการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  อายุรศาสตร์ 0 0.00% 1 2.38% 0 0.00% 40 95.24% 1 2.38% 42
  จิตเวชศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 8 88.89% 0 0.00% 9
  วิสัญญีวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 11
  นิติเวชศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 6
  ออร์โธปิดิกส์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17 94.44% 1 5.56% 18
  กายวิภาคศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 14 45.16% 17 54.84% 0 0.00% 31
  กุมารเวชศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 25 100.00% 0 0.00% 25
  เวชศาสตร์ชุมชน 0 0.00% 0 0.00% 3 20.00% 12 80.00% 0 0.00% 15
  เวชศาสตร์พื้นฟู 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 6 85.71% 0 0.00% 7
  แพทยศาสตร์ศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ประสาทวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  วิทยาศาสตร์คลีนิก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ปรีคลินิคและคลินิค 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  การถ่ายภาพทางการแพทย์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 23 100.00% 0 0.00% 23
  กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 3 10.71% 0 0.00% 25 89.29% 0 0.00% 28
  
0 11 44 360 2 417
  
0.00% 2.64% 10.55% 86.33% 0.48%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564