2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
รวมทั้งหมด  
0 0 1 0 0 1
คิดเป็นร้อยละ  
000% 000% 10000% 000% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564