2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
  - 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
  
0 0 1 1 0 2
  
0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564