2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะนิติศาสตร์
  นิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 3
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  
0 0 3 0 0 3
  
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564