2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะนิติศาสตร์
  นิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 10000% 0 000% 0 000% 3
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  
0 0 3 0 0 3
  
000% 000% 10000% 000% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563