2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  - คณะ / ไม่ระบุภาค - 0 0.00% 5 1.55% 19 5.88% 299 92.57% 0 0.00% 323
  วิชาแกน / วิชาทั่วไปในหลักสูตรนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ธุรกิจระดับโลก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  กิจการระหว่างประเทศ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 4
  
0 5 20 302 0 327
  
0.00% 1.53% 6.12% 92.35% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564