2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  - คณะ / ไม่ระบุภาค - 0 0.00% 4 1.28% 19 6.07% 290 92.65% 0 0.00% 313
  วิชาแกน / วิชาทั่วไปในหลักสูตรนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ธุรกิจระดับโลก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  กิจการระหว่างประเทศ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 3
  
0 4 19 293 0 316
  
0.00% 1.27% 6.01% 92.72% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563