2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  - คณะ / ไม่ระบุภาค - 0 000% 4 128% 19 607% 290 9265% 0 000% 313
  วิชาแกน / วิชาทั่วไปในหลักสูตรนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ธุรกิจระดับโลก 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  กิจการระหว่างประเทศ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 3 10000% 0 000% 3
  
0 4 19 293 0 316
  
000% 127% 601% 9272% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563