2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
  - 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 6 85.71% 0 0.00% 7
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  
0 0 1 6 0 7
  
0.00% 0.00% 14.29% 85.71% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564