2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา วิทยาเขตหนองคาย
  เศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
  สาขาวิชาการบัญชี 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  สาขาวิชานิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 3
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  สาขาวิชาการจัดการการประมง 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  สาขาวิชาการจัดการภัตตาคารโรงแรมและสถาบัน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  
0 0 3 8 0 11
  
0.00% 0.00% 27.27% 72.73% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564