2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  
0 0 0 1 0 1
  
0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564