2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 1 3333% 2 6667% 0 000% 0 000% 3
  จีน 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  ไทย 0 000% 1 625% 3 1875% 12 7500% 0 000% 16
  สเปน 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  อังกฤษ 0 000% 0 000% 4 4000% 6 6000% 0 000% 10
  เกาหลี 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ญี่ปุ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เยอรมัน 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  ฝรั่งเศส 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  พัฒนาสังคม 0 000% 0 000% 1 1000% 9 9000% 0 000% 10
  มนุษยศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สังคมศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 3000% 7 7000% 0 000% 10
  ปรัชญาและศาสนา 0 000% 0 000% 6 6000% 4 4000% 0 000% 10
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 0 000% 0 000% 4 3077% 9 6923% 0 000% 13
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 000% 8 8889% 1 1111% 0 000% 0 000% 9
  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 0 000% 0 000% 11 5500% 9 4500% 0 000% 20
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 3 10000% 0 000% 3
รวมทั้งหมด  
0 12 38 62 0 112
คิดเป็นร้อยละ  
000% 1071% 3393% 5536% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564