2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  การตลาด 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  เศรษฐศาสตร์ 0 000% 0 000% 4 8000% 1 2000% 0 000% 5
  บริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 6 4000% 9 6000% 0 000% 15
  การเงินและการบัญชี 0 000% 0 000% 8 8000% 2 2000% 0 000% 10
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 0 000% 5
รวมทั้งหมด  
0 0 18 18 0 36
คิดเป็นร้อยละ  
000% 000% 5000% 5000% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563