2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  การตลาด 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  เศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 1 20.00% 0 0.00% 5
  บริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 5 33.33% 10 66.67% 0 0.00% 15
  การเงินและการบัญชี 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 2 20.00% 0 0.00% 10
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 7
  
0 0 17 21 0 38
  
0.00% 0.00% 44.74% 55.26% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564