2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  การตลาด 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  เศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 1 20.00% 0 0.00% 5
  บริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 6 40.00% 9 60.00% 0 0.00% 15
  การเงินและการบัญชี 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 2 20.00% 0 0.00% 10
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 4
  
0 0 18 17 0 35
  
0.00% 0.00% 51.43% 48.57% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563