2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 2 3333% 4 6667% 0 000% 6
  เคมี 0 000% 3 545% 8 1455% 44 8000% 0 000% 55
  สถิติ 0 000% 0 000% 7 4118% 10 5882% 0 000% 17
  ชีวเคมี 0 000% 0 000% 1 667% 14 9333% 0 000% 15
  ฟิสิกส์ 0 000% 1 238% 16 3810% 25 5952% 0 000% 42
  ชีววิทยา 0 000% 1 222% 7 1556% 37 8222% 0 000% 45
  คณิตศาสตร์ 0 000% 1 263% 10 2632% 27 7105% 0 000% 38
  จุลชีววิทยา 0 000% 1 625% 1 625% 14 8750% 0 000% 16
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 000% 1 303% 10 3030% 22 6667% 0 000% 33
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 000% 0 000% 5 5000% 5 5000% 0 000% 10
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
รวมทั้งหมด  
0 8 67 206 0 281
คิดเป็นร้อยละ  
000% 285% 2384% 7331% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564