2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 4 66.67% 0 0.00% 6
  เคมี 0 0.00% 3 5.45% 8 14.55% 44 80.00% 0 0.00% 55
  สถิติ 0 0.00% 0 0.00% 7 41.18% 10 58.82% 0 0.00% 17
  ชีวเคมี 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 14 93.33% 0 0.00% 15
  ฟิสิกส์ 0 0.00% 1 2.38% 16 38.10% 25 59.52% 0 0.00% 42
  ชีววิทยา 0 0.00% 1 2.22% 7 15.56% 37 82.22% 0 0.00% 45
  คณิตศาสตร์ 0 0.00% 1 2.63% 10 26.32% 27 71.05% 0 0.00% 38
  จุลชีววิทยา 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 14 87.50% 0 0.00% 16
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00% 1 3.03% 10 30.30% 22 66.67% 0 0.00% 33
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0.00% 0 0.00% 5 50.00% 5 50.00% 0 0.00% 10
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  
0 8 67 203 0 278
  
0.00% 2.88% 24.10% 73.02% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563