2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  เคมี 0 000% 1 625% 1 625% 14 8750% 0 000% 16
  โยธา 0 000% 2 444% 18 4000% 25 5556% 0 000% 45
  เกษตร 0 000% 2 1000% 4 2000% 14 7000% 0 000% 20
  ไฟฟ้า 0 000% 3 833% 13 3611% 20 5556% 0 000% 36
  อุตสาหการ 0 000% 1 417% 3 1250% 20 8333% 0 000% 24
  เครื่องกล 0 000% 3 857% 7 2000% 25 7143% 0 000% 35
  คอมพิวเตอร์ 0 000% 0 000% 10 4000% 15 6000% 0 000% 25
  สิ่งแวดล้อม 0 000% 1 526% 7 3684% 11 5789% 0 000% 19
  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 0 000% 5
รวมทั้งหมด  
0 13 63 149 0 225
คิดเป็นร้อยละ  
000% 578% 2800% 6622% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564