2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 8 6667% 4 3333% 0 000% 12
  จิตรกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ทัศนศิลป์ 0 000% 0 000% 3 6000% 2 4000% 0 000% 5
  ประติมากรรม 0 000% 1 2500% 1 2500% 2 5000% 0 000% 4
  ออกแบบนิเทศศิลป์ 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  ดนตรีไทยและดนตรีสากล 0 000% 1 2000% 1 2000% 3 6000% 0 000% 5
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
0 3 14 12 0 29
คิดเป็นร้อยละ  
000% 1034% 4828% 4138% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563