2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 8 66.67% 4 33.33% 0 0.00% 12
  จิตรกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ทัศนศิลป์ 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 2 40.00% 0 0.00% 5
  ประติมากรรม 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
  ออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  ดนตรีไทยและดนตรีสากล 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 3 60.00% 0 0.00% 5
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
  
0 3 14 12 0 29
  
0.00% 10.34% 48.28% 41.38% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563