2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 1 833% 6 5000% 5 4167% 0 000% 12
  พลศึกษา 0 000% 0 000% 7 5833% 5 4167% 0 000% 12
  วิชาร่วม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาโท) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาเอก) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ประกาศนียบัตร) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  การประถมศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  การมัธยมศึกษา 0 000% 0 000% 7 3182% 15 6818% 0 000% 22
  บริหารการศึกษา 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
  พื้นฐานการศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 0 000% 5
  จิตวิทยาการศึกษา 0 000% 0 000% 4 4444% 5 5556% 0 000% 9
  วิทยาศาสตร์ศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  เทคโนโลยีทางการศึกษา 0 000% 0 000% 4 6667% 2 3333% 0 000% 6
  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ประเมินผลและวิจัยการศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 0 000% 0 000% 2 4000% 3 6000% 0 000% 5
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 1 1111% 8 8889% 0 000% 9
รวมทั้งหมด  
0 2 36 54 0 92
คิดเป็นร้อยละ  
000% 217% 3913% 5870% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564