2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 575080014-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กฤษดา ปัจจ่าเนย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRITSADA PHATCHANEY
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา พัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความมั่นคงในการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Livelihood Security of Labor Households in Khon Kaen Peri - Urban 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 375/2558 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 ธันวาคม 2558
D อนุมัติเค้าโครง 25 มกราคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 ตุลาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 375/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย             รหัสทุน 58251104
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองด้านการเข้าถึงและครอบครองสินทรัพย์ทุนของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 มกราคม 2561 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ก.ค.-ธ.ค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ วัฒนธรรมการบริโภคของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 สิงหาคม 2561 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ก.ค.-ธ.ค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Evolution of Urbanization in Khon Kaen Peri-Urban, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม 17th International Conference on Humanities and Social Science (HUSOC) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มิถุนายน 2559 ถึง 28 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research & Development Services 
สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre, Singapore  จังหวัด/รัฐ Singapore 
Proceeding Paper Volume 17th  Proceeding Paper Issue 17th 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 21-22  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมือง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 15 การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม หลักสูตรการพัฒนาชุมชน  
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue 15 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 51-62  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper