2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577050031-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วีระพล พลีสัตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WEERAPHON PLESATT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้การจำลองสถานการณ์ตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการตัดสินใจ สำหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST SIMULATION LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE DECISION-MAKING FOR THE INDUSTRIAL ELECTRICAL STUDENTS 
รายละเอียด เทคโนโลยีฯ แบบ 2.1 ภาคปกติ . ได้ทุน สกอ. มีเงื่อนไขต้องตีพิมพ์ ขั้นต่ำฐาน TCI หรือ SCOPUS 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 เมษายน 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.228/2559 ลว. 15 มีนาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 เมษายน 2559 ผ่าน “S” ครั้งที่ 1 ภาคปลาย/2558 ลว. 30 เมษายน 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กรกฎาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 331/2560 ลว. 6 กรกฎาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 15 สิงหาคม 2560 turnitin 34%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข. ฉ.73/2561 ลว.21 มิ.ย.2561)
F แจ้งผลสอบ 8 มิถุนายน 2563 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.215/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 4 สิงหาคม 2563 เสนอ กก.คณะ 11 ส.ค. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม คำสั่ง ศศ.บศ. 248/2559 ลว. 29 มีนาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาง สุมาลี ชัยเจริญ
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST SIMULATION LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE DECISION-MAKING FOR THE INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY STUDENTS 
ชื่อวารสาร International Conference on New Horizons in Education 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Association for Educational Communication and Technology 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 July 2017 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน November19,2017  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 481-486  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST SIMULATION LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE DECISION-MAKING FOR THE INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY STUDENTS 
ชื่อวารสาร The Turkish Online Journal of Educational Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Education Resources Information Center 
ISBN/ISSN 2146-7242  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 July 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน December   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 178-183  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ