2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585040001-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กฤษณะ เทียนมณี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRIDSANA TIANMANEE
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเปรียบเทียบสมรรถนะและเศรษฐศาสตร์ในการใช้แทรกเตอร์สำหรับผลิตอ้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) COMPARISON OF PERFORMANCE AND ECONOMY OF TRACTOR FOR SUGARCANE PRODUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งคณะที่ 992/2559 ลว. 17 ตุลาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 24 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 390/2561 ลว. 9 พฤษภาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 25 พฤษภาคม 2561 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D ยังไม่หมด/แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐ คำสั่งคณะที่ 359/2559 ลว. 12 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 385/2561 ลว. 9 พฤษภาคม 2561
 
 
 
Research Support Scholarship
Academic year/semester Academic year 2016 Second semester             Scholarship Code 59241106
Progress report
Follow up
Request for disbursement

* point the list to see the details
Follow up
Tranferring 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The study of the soil texture parameter in the upland of Khon Kaen province; Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 6th KKU International Engineering Conference 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 สิงหาคม 2559 ถึง 5 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kean University 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม พลูแมน  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 43  Proceeding Paper Issue special issues 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 354-358  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาพารามิเตอร์แรงต้านของดินในพื้นที่ไร่ของจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กันยายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กันยายน 2559 ถึง 10 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม อิทแพค เมืองทองธานี  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 83  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract