2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585150044-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปัทมา แคสันเทียะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTAMA KHAESUNTIA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สถานการณ์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SITUATION, BARRIERS AND RECOMMENDATIONS FOR USE OF MODERN HERBAL MEDICINES 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 217/2559 ลว.4 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-