2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040130-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิรวิทย์ สุทธิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NIRAWIT SUTTHI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมวัสดุและการผลิต แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ไฮดรอกซีอะพาไทต์และดินขาวเผา สำหรับลดฟลูออไรต์ในน้ำ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) HYDROXYAPATITE-CALCINED KAOLINE FOR FLUORIDE REMOVAL FROM WATER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 1072/2560 ลว. 1 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 14 ธันวาคม 2560 อนุมัติ
F แจ้งผลสอบ 8 มกราคม 2563 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 มกราคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 989/2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล คำสั่งคณะที่ 265/2560 ลว. 10 เมษายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกวัวและการดูดซับฟลูออไรด์ไอออนในน้ำ 
ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การลดฟลูออไรด์ในน้ำโดยใช้กระดูกวัวและก้างปลา 
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 พฤษภาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 49-57  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Fluoride Removal from Water Using Cow Bone  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI),  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเชีย (UTM), เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย  จังหวัด/รัฐ เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 633-635  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Nirawit Sutthi 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper