2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040008-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นครินทร์ เทอดเกียรติกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NAKHARIN THERDKIATTIKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) REMOVAL OF MANGANESE IN GROUNDWATER USING AUGMENTED BIOLOGICAL FILTRATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 330/2561 ลว. 23 เมษายน 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯที่ 331/2561 ลว. 23 เมษายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 พฤษภาคม 2561 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 919/2559 ลว. 26 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การกำจัดแมงกานีสในน้ำใต้ดินโดยเซลล์ดักติดด้วยแบเรียมแอลจิเนตเติมผงถ่านกัมมันต์ 
ชื่อวารสาร UBU Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ