2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 32923   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุมนา ราษฎร์ภักดี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Sumana Ratpukdi 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615040086-1  น.ส. สุพิชญา เจนใจวิทย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 83/2562 ลว. 11 มกราคม 2562  
597040008-3  นาย นครินทร์ เทอดเกียรติกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 919/2559 ลว. 26 กันยายน 2559  
617040020-5  น.ส. ขวัญชนก สอนสุภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 858/2561 ลว.17 กันยายน 2561  
617040023-9  น.ส. อัจฉราพร ยังวิลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 857/2561 ลว.17 กันยายน 2561  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625040086-2  น.ส. นฤมล ภิญโญธรรมากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 314/2563 ลว.15 เมษายน 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การดูดซับและการย่อยสลายสารไตรโคลคาร์บานทางชีวภาพด้วยไบโอชาร์และไบโอชาร์ตรึงเซลล์ที่ผลิตจากไม้ไผ่และยูคาลิปตัส 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 1906-392X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 พฤษภาคม 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Comparison of Cell Entrapment Modes for Phenol-contaminated Wastewater Treatment 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม IWA World Water Congress & Exhibition 2018  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กันยายน 2561 ถึง 21 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Water Association 
สถานที่จัดประชุม กรุงโตเกียว   จังหวัด/รัฐ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 100  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract