2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050021-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชาญ สิงห์แก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAN SINGKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมโดยบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST WEB-BASE LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE PROBLEM SOLVING AND TRANSFER OF LEARNING ON STUDENT IN INDUSTRIAL: INTERGRATION BETWEEN PEDAGOGY AND NEUROSCIENCE 
รายละเอียด ป.เอก 2.1 เทคโน โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 ตุลาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.580/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน "S " เมื่อ ต้น 2560 ลว. 1 พ.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 332/2561 ลว. 3 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 31 สิงหาคม 2561 turnitin 8%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง สุมาลี ชัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Model to Enhance Problem-Solving and Transfer of Learning on Student in Industrial: Integration Between Pedagogy and Neuroscience 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG 2020 
ISBN/ISSN 0302-9743  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 August 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 12555 
เดือน พฤศจิกายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 399-408  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Designing Framework of Constructivist Web-Base Learning Environment Model to Enhance Problem Solving for Transfer of Practical Skills for Industrial Engineering Student 
ชื่อวารสาร The Turkish Online Journal of Educational Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Association for Educational Communication and Technology 
ISBN/ISSN ISSN: 2146 - 7242  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 November 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ Special Issue for INTE 2017  
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of The Simulation to Enhance Problem Solving for Industrial Student 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม nternational Conference on Creativity, Innovation and Invention in Digital Technology (CIIDT) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2561 ถึง 13 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Centre for Instructional Technology and Multimedia, Universiti Sains Malaysia 
สถานที่จัดประชุม Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 39  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract