2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040047-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สมพงษ์ สุนทะโร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SOMPHONG SOONTHARO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 70/2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การกำจัดฮาโลอะซิโตไไตร์ด้วยกระบวนการการยูวีแอลอีดีคลอรีนออกซิเดชัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) REMOVAL OF HALOACETONITRILES BY UV-LED/CHLORINE OXIDATION PROCESS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวฯที่ 1045/2561 ลว. 19 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 20 ธันวาคม 2561 อนุมัติเค้าโครงฯ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 329/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 27 พฤษภาคม 2563 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี คำสั่งที่ 49/2561 ลว. 15 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การกำจัดฮาโลอะซิโตไนไตรล์ด้วยกระบวนการยูวีแอลอีดีคลอรีนออกซิเดชัน 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 1906-392X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤษภาคม 2563 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำจัดโมโนคลอโรอะซิโตไนไทลร์ด้วยกระบวนการยูวีแอลอีดีคลอรีนและวียูวีคลอรีนออกซิเดชัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 21  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 298-306  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper