2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607040026-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไตรลักษณ์ กุศลาภิรมย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TRILUCK KUSALAPHIROM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 130/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบวัฏจักรการขับขี่รูปแบบประหยัดพลังงานและ การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์น้ำมัน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) COMPARATIVE STUDY OF ECO DRIVING CYCLES AND CARBON DIOXIDE EMISSION OF ELECTRIC AND GASOLINE MOTORCYCLES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 มิถุนายน 2562 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 398/2562 ลว. 31 พ.ค. 62
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะฯที่ 877/2562 ลว.22 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 14 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม คำสั่งคณะฯ ที่ 77/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-