2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050004-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชลธิชา สุคนธ์ขจร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHONTICHA SUKONKACHORN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF A LEARNING MANAGEMENT MODEL TO PROMOTE DECISION-MAKING LIFE SKILLS FOR GRADE 2 STUDENTS 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ โทรศัพท์ 061-9414440 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 171/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มีนาคม 2562 ผ่าน "S" ปลาย/2561 ลว. 11 มีนาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 9 พฤศจิกายน 2563 Turnitin 12% ภาคต้น 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.528/2563 ลว. 13 พ.ย. 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.032/2566 ลว. 27 มกราคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต ผ่านระบบ 16/10/2562