2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050017-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANYARAT SIRIMATHEP
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 71/2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้โมบายด์เป็นฐาน ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์ สำหรับการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT MODEL OF MOBILE-BASED LEARNING ENVIRONMENT TO ENHANCE COMPUTATIONAL PROBLEM SOLVING IN PROGRAMMING FOR THE HIGH SCHOOL STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 609/2561 ลว.26 กันยายน พ.ศ. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน S ครั้งที่ 1 ต้น/2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 631/2562 ลว. 12 ก.ย.2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2562 22% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
F แจ้งผลสอบ 17 มิถุนายน 2565 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 มิถุนายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 274/2565 ลว. 14 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คำสั่ง ศศ.บศ.036/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. สุชาติ วัฒนชัย