2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607150002-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุกัณฑา หมวดทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUKUNTA MUADTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้อื่มแอลกอฮอล์ โดยร้านยาคุณภาพ : a discrete choice experiment 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Alcohol brief intervention in community pharmacy : a discrete choice experiment 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 กันยายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 กันยายน 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 กุมภาพันธ์ 2562
D อนุมัติเค้าโครง 6 มีนาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 291/2560 ลว.28 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-