2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050124-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภัทรพงศ์ วรศักดิ์มหาศาล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PATTARAPONG WORASAKMAHASAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความตระหนักในการคิดของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) STUDENTS’ METACOGNITION IN PROBLEM SOLVING MATHEMATICS CLASSROOM 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ ป.โท (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 035/2563 ลว. 18 ก.พ. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 26 มีนาคม 2563 19% ภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี