2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050142-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐกาญจณ์ คำมูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTAKRAN KHAMMOOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 53/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาบอร์ดเกมตามแนวคิดการออกแบบยูนิเวอร์แซลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF BOARD GAME BASED ON UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING TO ENHANCE MEMORIZE VOCABULARY FOR GREAD 1 STUDENTS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.837/2562 ลว.19 ธ.ค.2562
D อนุมัติเค้าโครง 17 มกราคม 2563 Turnitin 41%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร เปลี่ยนจาก รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์