2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615080014-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ยุวภา รือเกอร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. YUWAPA RUGER
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 55/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับระบบให้คำแนะนำบริการสนับสนุนการวิจัยของ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Ontology-based Recommendation System for Research Support Khon Kaen University Library 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 424/2562 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 29 มกราคม 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มาลี กาบมาลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 424/2562