2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617030019-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กมลมาศ ดาแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KAMONMAS DAKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 108/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงคุณภาพกากมันสำปะหลังโดยหมักร่วมกับกากตะกอนยีสต์ที่ได้จากกระบวนการผลิตเอทานอล ต่อการย่อยได้ของโภชนะและผลผลิตในโครีดนม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Improving the quality of cassava pulp by fermented with yeast waste obtained from bioethanol processing on nutrient digestibility and milk yield in dairy cow 
รายละเอียด เลื่อนสอบ จากเดิม 20/3/2563 กำหนดภายหลัง เนื่องจากโควิด 19 เปลี่ยนปลงที่ปรึกษา สาวิตรี เป็น อนุสรณ์ คำสั่งเดิม 581/2562 ลว 13/12/2562 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 เมษายน 2563 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 เมษายน 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 พฤษภาคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤษภาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง เปลี่ยนแปลง 2/2/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน เปลี่ยนแปลง 2/2/2564