2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617050018-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชัชวาล หนองนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHATCHAWAN NONGNA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาแบบดิจิทัลตามแนวคิดโมเดลสมรรถนะและการวัดผลที่เน้นวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPING DIGITAL PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM FOR INSTRUCTORS IN HIGHER EDUCATION BASED ON COMPETENCY MODEL AND OBJECTIVE AND KEY RESULTS MEASUREMENT 
รายละเอียด ป.เอก วัดผล / โทรศัพท์ 0915453514 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2562 คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 593/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2563 ผ่าน (ครั้งที่ 2) ภาคปลาย 2562
D อนุมัติเค้าโครง 5 ตุลาคม 2563 17% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 650931417257
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม