2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617050022-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เสรี ชังภัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SEREE CHANGPAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบการดิตามและประเมินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐานและการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT MONITORING AND EVALUATION MODEL OF STUDENT CENTER LEARNING MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION : USING THEORY BASED EVALUATION AND PARTICIPATORY EVALUATION 
รายละเอียด ป.เอก วัดผล โทร 0918613678 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2562 คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 593/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2563 ผ่าน (ครั้งที่ 2) ภาคปลาย 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.468/2563 ลว. 14 กันยายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 17 ตุลาคม 2563 15% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ คำสั่ง ศศ.บศ. 308/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563 (650931417487)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต