2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617050031-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. PHAILATH SYTHONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHAILATH SYTHONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 77/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอนของนักการศึกษาครูคณิตศาสตร์ในบริบทที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Improvement of the Mathematics Teacher Educators’ Pedagogical Content Knowledge in the context of implementation of Lesson Study and Open Approach in Lao PDR 
รายละเอียด โทรศัพท์ 0634703077 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 พฤษภาคม 2563 คำสั่ง ศศ.073/2563 ลว.10เม.ย.63 (ครั้งที่ 1)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2563 ผ่าน "S" : (ครั้งที่ 1) ภาคปลาย 62
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 075/2564 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2564
D อนุมัติเค้าโครง 14 มีนาคม 2564 19% ภาคปลาย 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ.813/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี