2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617220010-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เชาวณา ไข่แก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHAUVANA KHAIKAEW
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 36/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) รูปแบบ ประติมาณวิทยา และการกระจายตัวของใบเสมาแบบทวารวดี ในสปป.ลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) MODEL ICONOGRAPHY AND DISTRIBUTION OF SEMA STONES IN DVARAVATI ART OF LAO PDR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 กันยายน 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 กุมภาพันธ์ 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 9 มกราคม 2566 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 มีนาคม 2566 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี คำสั่งคณะฯที่ 177/2562 ลว.9 ก.ย.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง คำสั่งคณะฯที่ 177/2562 ลว.9 ก.ย.2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Iconography Of Sema Stones In Dvaravati Art Of LAO PDR 
ชื่อวารสาร Journal of Namibian Studies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society of Cultural Studies and Social Sciences, Hong Kong 
ISBN/ISSN ISSN print 1863-5954; ISSN online 2197-5523  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 August 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ หม้อน้ำหรือแจกันแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 5 ศิลปะสร้างโลก 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2562 ถึง 13 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1037-1047  Proceeding Paper Editors/edition/publisher หม้อน้ำ แจกัน ความอุดมสมบูรณ์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper