2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050107-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พชรพล ยาณะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHACHARAPHON YANA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 94/2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 94/2021 on July 19, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การคิดเชิงคำนวณผ่านการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) COMPUTATIONAL THINKING THROUGH ROBOT PROGRAMMING 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 มิถุนายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 296/2564 ลว.1 มิถุนายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 8 กรกฎาคม 2564 ยังไม่อนุมิติ เนื่องจาก โหลดไฟล์ไม่ได้
D อนุมัติเค้าโครง 8 กรกฎาคม 2564 11% ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 16 สิงหาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.017/2566 ลว. 23 มกราคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี เปลี่ยนจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์