2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050133-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กิตติญาธร พันทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KITTIYATHON PHANTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 37/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการใช้เรื่องราวทางสังคมรูปแบบสื่อสังคมต่อการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กที่มีภาวะออทิสซึม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF USING SOCIAL STORIES ON SOCIAL MEDIA FORMATS TO DECREASE INAPPROPRIATE BEHAVIORS OF CHILDREN WITH AUTISM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 522/2563 ลว. 29 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 15 ธันวาคม 2563 13% ภาคต้น 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.208/2564 ลว. 11 พ.ค. 2564
F แจ้งผลสอบ 29 พฤษภาคม 2564 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง คำสั่ง ศศ.บศ. 277/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-