2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050141-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ปวีณา โฮซิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PAVEENA HOCIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาชุดการสอนทักษะการเดินในเด็กที่มีภาวะสมองพิการโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF A TEACHING KIT FOR WALKING SKILLS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY WITH PARENTS PARTICIPATION 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2 โทรศัพท์ 084-6021009 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 521/2563 ลว. 29 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 15 ธันวาคม 2563 9% ภาคต้น 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.336/2564 ลว. 20 มิถุนายน 2564
F แจ้งผลสอบ 15 กรกฎาคม 2564 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สังเวียน ปินะกาลัง คำสั่ง ศศ.บศ. 269/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-