2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635320002-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธมลวรรณ ชูคันหอม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THAMONWAN CHUKHANHOM
    คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย คำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 50/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย คำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 62/2564