2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 31025 , 31283   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Patcharaporn Mahasuweerachai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635210068-9  น.ส. ชลดาพร จิตรแสวง  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 307/2563  
627210011-1  นาย วัชระ เชียงกูล  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 99/2563 ลว.10 มิถุนายน 2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635210067-1  น.ส. จุติกาญจน์ ณ หนองคาย  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 300/2563 ลว. 4 ธันวาคม 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ