2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050006-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KORAKENG KLINTHAISONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 101/2021 on July 30, 2021) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาระบบการประเมินชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF A PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY ASSESSMENT SYSTEM FOR SECONDARY SCHOOL 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ธันวาคม 2564 ผ่าน / ภาคต้น 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.507/2565 ลว. 27 ก.ค. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 12 สิงหาคม 2565 ต้น/2565 turnitin 16%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 เมษายน 2567 คำสั่ง ศศ.บศ. 127/2567 ลว.13 มีนาคม 2567
F แจ้งผลสอบ 4 เมษายน 2567 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 21 มิถุนายน 2567 รอ. บว.37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Development and Validation of Socially Desirable Responding Scale 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research (ICER2020) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 ถึง 13 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 544  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Niwat Srisawasdi 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract