2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 637050033-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เลิศชัย แก้วภักดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LERTCHAI KAEWPUKDEE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 95/2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 95/2021 on July 19, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Strategies for Developing Competency of Special Education Teachers of Special Education Centers in The Northeast of Thailand 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 กันยายน 2565 ต้น/2565 คำสั่ง ศศ.บศ.596/2565 ลว. 8 กันยายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 กันยายน 2565 ผ่าน S เมื่อต้น/2565 ลว. 23 กันยายน 2565
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กันยายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.619/2565 ลว. 22 กันยายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 26 กันยายน 2565 12% ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. จีรนันท์ วัชรกุล