2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645040095-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิมล ทัดศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIMOL TUDSE
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 21/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (Pass as in the announcement No. 21/2023 on February 16, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมระดับน้ำเลี้ยงรากอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนปลูกพืช 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF INTELLIGENT ROOT WATER LEVEL CONTROL TECHNOLOGY FOR GREENHOUSES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มิถุนายน 2565 คำสั่งคณะฯที่ 286/2565 ลว.2 มิถุนายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 18 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 มีนาคม 2566 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 195/2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 28 มีนาคม 2566 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะฯที่ 837/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม คำสั่งคณะฯที่ 837/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564