2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050024-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สินีนาฎ คลังบุญครอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SINEENARD KLANGBOONKRONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 43/2023 on March 31, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF DIGITAL LEARNING ECOSYSTEM TO ENHANCE PROGRAMMING PROBLEM SOLVING THINKING FOR GRADE 12TH STUDENTS 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2) ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 สิงหาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.534/2565 ลว. 2 สิงหาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 12 สิงหาคม 2565 ต้น/2565 turnitin 32%
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.375/2566 ลว. 22 พฤษภาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์